Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní topografická mapa ČR 1 : 250 000 v S-JTSK

Základní topografická mapa České republiky 1 : 250 000 v rovinném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), dále v textu označovaná jako ZTM 250/S-JTSK, je základním státním mapovým dílem. ZTM 250/S-JTSK od 1. 7. 2023 nahrazuje Základní mapu České republiky 1 : 200 000 (ZM 200). ZTM 250/S-JTSK zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 12 mapových listech.
Sekční čáry kladu (vnitřní rámy) mapových listů ZTM/S-JTSK tvoří obdélníky, jejichž strany jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami S-JTSK a jsou dlouhé 500 mm ve směru osy Y a 400 mm ve směru osy X v měřítku příslušné mapy. Mapový list ZTM 250/S-JTSK tak zabírá plochu 125 km × 100 km. Do rozměru nejsou započítány doprovodné prvky uváděné na tiskové variantě mapového listu (tj. např. stykový pás a rámové a mimorámové údaje). Rozměry tištěné verze mapy včetně všech rámových a mimorámových údajů jsou 480 mm × 700 mm.
Mapové listy ZTM 250/S-JTSK jsou označeny nomenklaturou, která má číselný charakter vycházející z číslování řad a sloupců mapových listů. Mapové listy jsou navíc doplněny o název mapového listu, který je shodný se jménem největšího sídla vyskytujícího se na daném mapovém listu. Mapové listy ZTM 250/S-JTSK jsou označeny číslem řady a sloupce, kdy nejsevernější řada má označení 1 (následuje 2, 3, 4 směrem k jihu) a nejzápadnější sloupec má označení 1 (následuje 2, 3, 4 směrem k východu). Označení mapového listu je např. 23 Hradec Králové.
ZTM 250/S-JTSK obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice velkoplošných chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi se základním intervalem vrstevnic 50 metrů, terénními stupni, skalními útvary a kótovanými body s uvedenou nadmořskou výškou. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvů obcí a částí obcí, kót vrstevnic a kótovaných bodů, názvů okresů a chráněných území. Obsahem tištěných mapových listů a datových souborů s tiskovým podkladem mapy ve formátu PDF je i kilometrová síť S-JTSK a ETRS89-TMzn a zeměpisná síť ETRS89, mapový rám s rámovými údaji (např. popis sousedících států, dotčených chráněných území a orografických celků, souřadnice) a mimorámové údaje (např. vysvětlivky, tirážní údaje, grafické, číselné a sklonové měřítko, interpolační měřítko zeměpisné sítě souřadnicového systému ETRS89, grafické zobrazení mapy v kladu mapových listů, vyjádření poledníkové konvergence a magnetické deklinace ad.).
Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Při zobrazení polohopisu v ZTM 250 se pro zajištění grafické přehlednosti mapy uplatňují metody kartografické generalizace – cenzální a normativní výběr (vypuštění prvků na základě kvantitativních a kvalitativních parametrů, příp. další redukce počtu prvků), geometrická generalizace (posun, zjednodušení tvarů a slučování ploch) a změna klasifikace (seskupení více kategorií prvků do jedné kategorie).
Zpracování dat ZTM 250/S-JTSK bylo zahájeno v roce 2021 a celoplošné pokrytí území České republiky bylo dokončeno v dubnu 2023. Mapa se vyhotovuje digitální technologií z kartografické databáze Data250 aktualizované na podkladě Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames.
Tvorbu a aktualizaci ZTM 250/S-JTSK zajišťuje Zeměměřický úřad, který data ZTM 250/S-JTSK zveřejňuje bezplatně jako otevřená data ve formě datových souborů obsahu mapy včetně mimorámových údajů odpovídajících mapových listů ve formátu PDF (tiskové soubory PDF), ve formě georeferencovaných datových souborů obsahu mapy odpovídajících mapových listů ve formátu TIFF (rastrové dlaždice TIFF) a ve formě vektorových datových souborů s daty kartografického modelu ZTM 250/S-JTSK odpovídajících mapových listů ve formátu SHP a DGN8 (vektorová data SHP/DGN8).

Souborová data produktu jsou poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 31.05.2023
Poslední revize:
Autor: 192