Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní topografická mapa ČR 1 : 100 000 v S-JTSK

Základní topografická mapa České republiky 1 : 100 000 v rovinném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), dále v textu označovaná jako ZTM 100/S-JTSK, je základním státním mapovým dílem. ZTM 100/S-JTSK od 1. 7. 2023 nahrazuje Základní mapu České republiky 1 : 100 000 (ZM 100). ZTM 100/S-JTSK zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 60 mapových listech.
Sekční čáry kladu (vnitřní rámy) mapových listů ZTM/S-JTSK tvoří obdélníky, jejichž strany jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami S-JTSK a jsou dlouhé 500 mm ve směru osy Y a 400 mm ve směru osy X v měřítku příslušné mapy. Mapový list ZTM 100/S-JTSK tak zabírá plochu 50 km × 40 km. Do rozměru nejsou započítány doprovodné prvky uváděné na tiskové variantě mapového listu (tj. např. stykový pás a rámové a mimorámové údaje). Rozměry tištěné verze mapy včetně všech rámových a mimorámových údajů jsou 480 mm × 770 mm.
Mapové listy ZTM 100/S-JTSK jsou označeny nomenklaturou, která má číselný charakter vycházející z číslování řad a sloupců mapových listů. Mapové listy jsou navíc doplněny o název mapového listu, který je zpravidla shodný se jménem největšího sídla vyskytujícího se na daném mapovém listu. Nenachází-li se na mapovém listu žádné sídlo, použije se jiné jedinečné geografické jméno (vrchol, vodní tok, pozemková trať) z daného mapového listu. Mapové listy ZTM 100/S-JTSK jsou označeny číslem řady a sloupce, kdy nejsevernější řada má označení 01 (následuje 02, 03, …, 08 směrem k jihu) a nejzápadnější sloupec má označení 01 (následuje 02, 03, …, 10 směrem k východu). Označení mapového listu je např. 0506 Havlíčkův Brod.
ZTM 100/S-JTSK obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a významné hospodářské a kulturní objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice velkoplošných chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi se základním intervalem vrstevnic 20 metrů, terénními stupni, skalními útvary a kótovanými body s uvedenou nadmořskou výškou. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvů obcí a částí obcí, kót vrstevnic a kótovaných bodů, názvů chráněných území. Obsahem tištěných mapových listů a datových souborů s tiskovým podkladem mapy ve formátu PDF je i kilometrová síť S-JTSK a ETRS89-TMzn a zeměpisná síť ETRS89, mapový rám s rámovými údaji (např. popis sousedících států a dotčených chráněných území a orografických celků, souřadnice) a mimorámové údaje (např. vysvětlivky, tirážní údaje, grafické, číselné a sklonové měřítko, interpolační měřítko zeměpisné sítě souřadnicového systému ETRS89, grafické zobrazení mapy v kladu mapových listů, vyjádření poledníkové konvergence a magnetické deklinace, grafické vyjádření přehledu správních hranic, grafické vyjádření výškových poměrů na mapovém listu ve formě barevné hypsometrie ad.).
Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Při zobrazení polohopisu v ZTM 100 se pro zajištění grafické přehlednosti mapy uplatňují metody kartografické generalizace – cenzální a normativní výběr (vypuštění prvků na základě kvantitativních a kvalitativních parametrů, příp. další redukce počtu prvků), geometrická generalizace (posun, zjednodušení tvarů a slučování ploch), změna klasifikace (seskupení více kategorií prvků do jedné kategorie).
Zpracování dat ZTM 100/S-JTSK bylo zahájeno v roce 2020 a celoplošné pokrytí území České republiky bylo dokončeno v dubnu 2023. Mapa se vyhotovuje digitální technologií z kartografické databáze Data50 aktualizované na podkladě Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames.
Tvorbu a aktualizaci ZTM 100/S-JTSK zajišťuje Zeměměřický úřad, který data ZTM 100/S-JTSK zveřejňuje bezplatně jako otevřená data ve formě datových souborů obsahu mapy včetně mimorámových údajů odpovídajících mapových listů ve formátu PDF (tiskové soubory PDF), ve formě georeferencovaných datových souborů obsahu mapy odpovídajících mapových listů ve formátu TIFF (rastrové dlaždice TIFF) a ve formě vektorových datových souborů s daty kartografického modelu ZTM 100/S-JTSK odpovídajících mapových listů ve formátu SHP a DGN8 (vektorová data SHP/DGN8).

Souborová data produktu jsou poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 31.06.2023
Poslední revize:
Autor: 192