Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapy - úvod

Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České republiky, zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Státní mapová díla závazná na území České republiky jsou stanovena nařízením vlády č. 430/2006 Sb. Dělí se na základní státní mapová díla se základním, všeobecně využitelným obsahem a na státní mapová díla tematická, která zpravidla na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální je vydavatelem jak základních státních mapových děl, mezi která patří katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000, Základní mapa České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000, Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000, tak i několika tematických státních mapových děl.

Katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka s popisem, která pro potřeby vedení Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje například hranice pozemků, obvodů budov a vodních děl, hranice katastrálních území, územních správních jednotek a další předměty v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 357/2013 Sb. a její přílohou. Katastrální mapa je v současnosti vedena na cca 97,83% území České republiky v digitální formě v měřítku 1:1000, ve zbylé části území v analogové formě v několika měřítkách a kladech mapových listů. V území, kde jsou katastrální mapy vedeny analogově, jsou pravidelně skenovány a jsou dostupné ve formě rastrových souborů. Katastrální mapy v digitální formě jsou stěžejním mapovým podkladem v informačních systémech a aplikacích vztahujících se k území a dokončení digitální vektorové katastrální mapy v rozsahu celého území České republiky je jedním z nejvýznamnějších úkolů resortu.

Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 je mapou velkého měřítka, obsahuje polohopis, výškopis a popis. Zdrojem její polohopisné části jsou především katastrální mapy, výškopisnou část tvoří vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo ZABAGED®. Je dostupná z celého území České republiky, zčásti ve vektorové, zčásti v rastrové formě. Nachází široké uplatnění zejména jako podklad pro projektování a plánování.

Základní mapy středních měřítek představují vedle katastrální mapy nejdůležitější součást státního mapového díla. Soubor základních map středních měřítek tvoří Základní mapy České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. Základní mapy středních měřítek mají topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. Zpracovány jsou v jednotném kladu mapových listů, speciálně navrženém pro účel jejich tvorby s ohledem na optimální pokrytí území mapovými listy. Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran. Základní mapy v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED® a Geonames a v současnosti probíhá jejich aktualizace formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb. Digitální forma základních map středních měřítek je s výhodou jednotného zpracování pro celé území České republiky využívána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích v roli přehledových map.

Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná mapa malého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu, zpracována je digitální technologií. Využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK a dalších resortních webových aplikacích.

Mapa České republiky 1:1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1:500 000 a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa.

Data50 a Data250 jsou digitální geografické modely území České republiky, které jsou poskytovány jako otevřená data ve formátu SHP včetně mapových dokumentů pro zjednodušenou vizualizaci.

Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsou dostupná pouze v tištěné podobě.

Tvorbu a aktualizaci státních mapových děl vydávaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťuje Zeměměřický úřad s výjimkou katastrální mapy, která je spravována katastrálními úřady. Konkrétní aktuálnost naleznete v podrobných informacích k jednotlivým státním mapovým dílům.

O celém sortimentu mapové produkce Zeměměřického úřadu, tj. včetně tištěné neskládané i skládané formy map, naleznete informace v Katalogu produkce Zeměměřického úřadu.

Souborová data produktů státního mapového díla budou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.


Poslední aktualizace: 17.04.2023
Poslední revize:
Autor: 192