Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishRegistr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je součástí systému základních registrů veřejné správy, jeho fungování je upraveno zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Systém je plně funkční od 1. 7. 2012.

Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Hlavním přínosem systému základních registrů je vytvoření sady referenčních údajů, které jsou závazné pro výkon agend ve veřejné správě.

V RÚIAN to prakticky znamená vedení popisných a lokalizačních údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích, jejich vazbách a o adresách. Z pohledu veřejné správy je nejdůležitějším referenčním prvkem RÚIAN adresa, na kterou se odkazují ostatní informační systémy veřejné správy.

V rámci projektu RÚIAN byl vybudován agendový Informační systém územní identifikace (ISÚI). Prostřednictvím ISÚI dochází k zápisu nových a aktualizaci či rušení existujících záznamů v RÚIAN. Editory územních prvků jsou, vedle správce registru, obce, stavební úřady a ČSÚ. Prvky parcela a katastrální území jsou editovány prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) a jeho editory jsou katastrální úřady.

Součástí projektu RÚIAN bylo vybudování Veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého jsou data RÚIAN volně k dispozici přes internet k nahlížení nebo stahování prostřednictvím tzn. Výměnného formátu RÚIAN (VFR).


RÚIAN obsahuje údaje o základních územních prvcích:
 • stát
 • region soudržnosti
 • vyšší územní samosprávný celek
 • okres
 • obec s rozšířenou působností
 • obec s pověřeným obecním úřadem
 • obec
 • vojenský újezd
 • správní obvod v hlavním městě Praze
 • obvod v hlavním městě Praze
 • městská část v hlavním městě Praze
 • městský obvod a městská část územně členěného statutárního města
 • katastrální území
 • základní sídelní jednotka
 • stavební objekt
 • adresní místo
 • parcela
A dále údaje o územně evidenčních jednotkách:
 • část obce
 • ulice nebo jiné veřejné prostranství
V RÚIAN mohou být dále vedeny účelové územní prvky (územní prvky stanovené jiným právním předpisem). V současné době jediným účelovým územním prvkem vedený v RÚIAN jsou volební okrsky.

Přístup k datům:
Poslední aktualizace: 13.01.2021
Poslední revize: