Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeonames - úvod

Geonames je informačním systémem o geografických jménech České republiky (ČR) od roku 1997. Má podobu bezešvé databáze pro celé území ČR, vedené v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Geonames je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.

Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů. Geometrická reprezentace některých objektů Geonames se rovná objektu vedenému v ZABAGED®, k němuž se jméno vztahuje. Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD) nebo katastrální mapě (KM).

Geonames je výsledkem procesu standardizace geografických jmen probíhajícího v působnosti ČÚZK již od 70. let minulého století pro potřeby tvorby SMD. Digitalizace původní evidence byla zahájena v roce 1997, naplnění původní databáze Geonames bylo dokončeno v roce 2005. Od roku 2006 je databáze Geonames průběžně aktualizována a doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti katastrálních úřadů v rámci tvorby digitální katastrální mapy, obnovy katastrálního operátu a prováděných pozemkových úprav. Vzhledem k rozšíření požadavků na Geonames v souvislosti s využitím dat Geonames pro vyhledávání geografických objektů aplikacemi Geoportálu ČÚZK, evropské webové služby EuroGeoNames, INSPIRE a v souvislosti s databázovou technologií zpracování mapové produkce Zeměměřického úřadu byla v roce 2009 realizována úprava datového modelu a procesů správy Geonames. Geonames není jen systém pro správu popisu Základní mapy 1:10 000, ale informační systém pro správu pojmenovaných objektů bez ohledu na měřítko mapy, a to včetně názvoslovného obsahu vybraných map malých měřítek (geomorfologických jednotek, jakými jsou pohoří, nížiny apod., které nejsou předmětem obsahu ZABAGED®) i měřítek velkých (doplňování standardizovaných geografických jmen z katastrálních map).

Databáze Geonames je aktualizována v pravidelném cyklu. Kromě této plošné aktualizace probíhá průběžná aktualizace vybraných objektů. Aktualizované verze jsou publikovány na Geoportálu v měsíčním intervalu.

Data Geonames jsou využívána jako zdroj informací o českých geografických jménech a jejich topologii v geografických informačních systémech (GIS) zvláště ve veřejné správě a ve státním mapovém díle. Standardizovaná jména jsou závazná pro vydavatele státních mapových děl a doporučena k užívání ostatním vydavatelům kartografických děl v ČR.

Geografická jména z území České republiky můžete vyhledávat na Geoportálu ČÚZK v aplikaci Geoprohlížeč, která navíc umožňuje při použití podkladu Geonames zadat vyhledání podle kategorií a územní příslušnosti. Výběr dat z Geonames lze najít i v příruční encyklopedii jmen Geografická jména ČR z edice publikací Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR, která je k dispozici v tištěné podobě i ve formátu PDF ke stažení. Publikaci naleznete v Datových sadách v sekci Mapy / Tištěné publikace.

Souborová data Geonames jsou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč a služby WFS a ArcGIS REST.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 26.06.2023
Poslední revize:
Autor: 224