Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapy - úvod

Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České republiky, zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Státní mapová díla závazná na území České republiky jsou stanovena nařízením vlády č. 430/2006 Sb. Dělí se na základní státní mapová díla se základním, všeobecně využitelným obsahem a na státní mapová díla tematická, která zpravidla na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální je vydavatelem jak základních státních mapových děl, mezi která patří katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000, Základní mapa České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000, Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000, tak i několika tematických státních mapových děl.

Katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka s popisem, která pro potřeby vedení Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje například hranice pozemků, obvodů budov a vodních děl, hranice katastrálních území, územních správních jednotek a další předměty v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 357/2013 Sb. a její přílohou. Katastrální mapa je v současnosti vedena na cca 96,3% území České republiky v digitální formě v měřítku 1:1000, ve zbylé části území v analogové formě v několika měřítkách a kladech mapových listů. V území, kde jsou katastrální mapy vedeny analogově, jsou pravidelně skenovány a jsou dostupné ve formě rastrových souborů. Katastrální mapy v digitální formě jsou stěžejním mapovým podkladem v informačních systémech a aplikacích vztahujících se k území a dokončení digitální vektorové katastrální mapy v rozsahu celého území České republiky je jedním z nejvýznamnějších úkolů resortu.

Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 je mapou velkého měřítka, obsahuje polohopis, výškopis a popis. Zdrojem její polohopisné části jsou především katastrální mapy, výškopisnou část tvoří vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo ZABAGED®. Je dostupná z celého území České republiky, zčásti ve vektorové, zčásti v rastrové formě. Nachází široké uplatnění zejména jako podklad pro projektování a plánování.

Základní mapy středních měřítek představují vedle katastrální mapy nejdůležitější součást státního mapového díla. Soubor základních map středních měřítek tvoří Základní mapy České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. Základní mapy středních měřítek mají topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. Zpracovány jsou v jednotném kladu mapových listů, speciálně navrženém pro účel jejich tvorby s ohledem na optimální pokrytí území mapovými listy. Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran. Základní mapy v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED® a Geonames a probíhá jejich aktualizace. Základní mapa České republiky 1 : 200 000 se od roku 2011 vyhotovuje digitální technologií z Národní databáze Data200. Digitální forma základních map středních měřítek je s výhodou jednotného zpracování pro celé území České republiky využívána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích v roli přehledových map.

Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná mapa malého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu, zpracována je digitální technologií. Využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK a dalších resortních webových aplikacích.

Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsou dostupná pouze v tištěné podobě.

Tvorbu a aktualizaci státních mapových děl vydávaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťuje Zeměměřický úřad s výjimkou katastrální mapy, která je spravována katastrálními úřady. Konkrétní aktuálnost naleznete v podrobných informacích k jednotlivým státním mapovým dílům.

O celém sortimentu mapové produkce Zeměměřického úřadu, tj. včetně tištěné neskládané i skládané formy map, naleznete informace v Katalogu produkce Zeměměřického úřadu.

Základní státní mapová díla jsou také dostupná ve formě souborových dat, informace o těchto produktech naleznete právě v tomto oddíle pod odkazy v pravém menu a objednat je můžete prostřednictvím internetového obchodu.

Katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 a Základní mapa České republiky v měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000 jsou zpřístupněny prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.


Poslední aktualizace: 23.04.2019
Poslední revize:
Autor: 192