Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - výškopis - 3D vrstevnice

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu. Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu. Obsah datové sady ZABAGED® - výškopis - 3D vrstevnice je doplněn vybranými dalšími výškopisnými prvky – klasifikovanými hranami a body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou metodou při zpřesňování vrstevnicového výškopisu a jsou uživateli nabízeny zdarma k případnému dalšímu využití. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - výškopis - 3D vrstevnice
Alternativní název: ZABAGED® - výškopis - 3D vrstevnice
Referenční datum
Referenční datum: 2014-01-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_VV
Jedinečný identifikátor: 63312
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Koukalová, Blanka, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 466 023 428
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu. Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu. Obsah datové sady ZABAGED® - výškopis - 3D vrstevnice je doplněn vybranými dalšími výškopisnými prvky – klasifikovanými hranami a body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou metodou při zpřesňování vrstevnicového výškopisu a jsou uživateli nabízeny zdarma k případnému dalšímu využití. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.
Účel: Podklad pro kartografické zobrazení vrstevnic na mapě a podklad pro tvorbu výškopisných modelů reliéfu na území ČR.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Koukalová, Blanka, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 466 023 428
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje: 2015-01-01
Poznámka k údržbě: Celá datová série je průběžně aktualizována nahrazováním částí datové sady (výdejních jednotek) tzv. zpřesněným modelem.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: báze dat, databáze
Klíčové slovo: mapa
Klíčové slovo: mikroreliéf
Klíčové slovo: nadmořská výška (H)
Klíčové slovo: státní mapové dílo
Klíčové slovo: vrstevnice, izohypsa
Klíčové slovo: výškový bod
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: výškopis ZABAGED
Klíčové slovo: zdokonalený výškopis
Klíčové slovo: DSM
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky pro zapůjčení dat studentům
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Vzdálenost: 2
Vzdálenost: 5
Vzdálenost: 1
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: výškopis
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2009 - 2014
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: WGS 84
Alternativní název: World Geodetic System 1984
Referenční datum
Referenční datum: 2006-08-25
Událost: revize
Další informace:
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: WGS 84 / UTM zone 33N
Alternativní název: World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N
Referenční datum
Referenční datum: 1995-06-02
Událost: revize
Další informace:

Obsah dat

Popis katalogu prvků
Jazyk katalogu: cze
Součástí datové sady: ano
Citace z katalogu prvků
Referenční datum
Referenční datum: 2011-02-17
Událost: revize
Organizace odpovědná za katalog prvků
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 601
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP
Verze:
Název: SHP
Verze:
Název: SHP
Verze:
Název: DGN
Verze: V7
Název: DGN
Verze: V7
Název: DXF
Verze:
Specifikace: JTSK
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Vyhlaska.pdf

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_VV-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu:
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_ZABAGED_VV-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad ZABAGED-VV.
Datum a čas měření: 2014-03-14T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Data vznikla vektorizací výškopisných údajů ze ZM ČR 1:10 000, s kontrolou v rámci redakční přípravy ZABAGED® (odstranění hrubých chyb, zejména v intervalu vrstevnic a nesrovnalostí na styku mapových listů ZM 10) a byla aktualizována v průběhu topografických prací, podle potřeby s dodatečným fotogrammetrickým vyhodnocením. Zpřesněný výškopis vzniká fotogrammetrickou metodou, kontrolou, opravou a doplněním původního vrstevnicového modelu, buď novým vyhodnocením vrstevnic, nebo přepracováním vrstevnic novým odvozením, se zahrnutím stereofotogrammetricky vyhodnocených terénních hran. Je vytvářen v Zeměměřickém úřadu od roku 2005.