Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy podporované v prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK:

Souřadnicové referenční systémy podporované v prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK jsou vzájemně odlišeny standardizovanými názvy a celočíselnými kódy. Užíváme názvy a kódy převzaté z databáze EPSG, která je mezinárodním registrem souřadnicových referenčních systémů a současně standardem pro jejich užití v aplikacích GIS. Dále užíváme některé alternativní kódy, které nejsou standardizovány v rámci EPSG, nicméně v aplikacích GIS jsou rovněž zavedeny a užívány.

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK):

S-JTSK je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporovány souřadnicové referenční systémy reprezentované EPSG kódy 5514 a 5221 s matematickou orientací souřadnicových os (osa x směřuje na východ, osa Y směřuje na sever, na území ČR jsou obě souřadnice záporné).

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
S-JTSK / Krovak East North 5514 102067* použito Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definováno od nultého poledníku Greenwiche
S-JTSK (Ferro) / Krovak East North 5221 102066* použito Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definován od nultého poledníku Ferro
*) alternativní EPSG kódy se využívaly před zavedením kódů 5514 a 5221 do databáze EPSG.

Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89):

ETRS89 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb. v platném znění, a dále závazným souřadnicovým referenčním systémem na území EU dle směrnice INSPIRE. Kromě vyjádření ETRS89 geografickými souřadnicemi stanovuje nařízení vlády i INSPIRE užití rovinných souřadnicových systémů jeho kartografických zobrazení. Použití těchto souřadnicových referenčních systémů je definováno v tématu Souřadnicové referenční systémy.

Název dle EPSG Kód EPSG Označení dle INSPIRE Poznámka
ETRS89 4258 ETRS89-GRS80 použito zobrazení geografickými souřadnicemi (také geografická projekce, nebo geographic 2D)
ETRS89 / LCC Europe 3034 ETRS89-LCC použito Lambertovo kuželové konformní zobrazení
ETRS89 / LAEA Europe 3035 ETRS89-LAEA použito Lambertovo azimutální stejnoploché zobrazení
ETRS89 / UTM zone 33N (N-E) 3045 ETRS89-TM33N použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
ETRS89 / UTM zone 34N (N-E) 3046 ETRS89-TM34N použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°

Světový geodetický systém 1984 (WGS84):

WGS84 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporovány následující souřadnicové referenční systémy.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
WGS 84 4326 použito zobrazení geografickými souřadnicemi(také geografická projekce, nebo geographic 2D)
WGS 84 / UTM zone 33N 32633 použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
WGS 84 / UTM zone 34N 32634 použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°
WGS 84 / Pseudo-Mercator 3857 900913 použito zobrazení Pseudo-Mercator (Popular Visualisation CRS / Mercator)

Výškové referenční systémy:

V datech, službách a aplikacích Geoportálu ČÚZK se dále používají následující výškové referenční systémy:
Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv):

Bpv je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430159/202306 Sb. v platném znění.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
Baltic 1957 height 8357 5705* použit systém tzv. normálních výšek, výchozím výškovým bodem je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu
*) EPSG kód 5705 (Baltic 1977 height) se využíval jako alternativní před zavedením kódu 8357 do databáze EPSG.

Evropský výškový referenční systém (EVRS):

EVRS je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb. v platném znění, a dále závazným souřadnicovým referenčním systémem na území EU dle směrnice INSPIRE. Použití tohoto referenčního systému je definováno v tématu Souřadnicové referenční systémy.
Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
EVRF2007 height 5621 použit systém tzv. normálních výšek, výchozím výškovým bodem je nula stupnice mořského vodočtu v Amsterodamu


Souřadnicové systémy používané pro výdej souborů rastrových a vektorových dat:

Kromě publikace dat prostřednictvím prohlížecích a stahovacích služeb přímého přístupu jsou publikovány předpřipravené soubory rastrových a vektorových dat. Tyto předpřipravené soubory jsou poskytovány v rámci příslušných výdejních jednotek v následujících souřadnicových referenčních systémech:

Název Kód EPSG
S-JTSK / Krovak East North 5514
WGS 84 (geographic 2D) 4326
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
WGS 84 / UTM zone 34N 32634
ETRS89 (geographic 2D) 4258
ETRS89 / TM33 3045
ETRS89 / TM34 3046
Předpřipravené soubory jsou poskytovány v jednom či více z výše uvedených souřadnicových referenčních systémů. Použité souřadnicové referenční systémy pro konkrétní data jsou specifikovány v metadatech a na informačních stránkách příslušných dat.

Přesnost transformací mezi souřadnicovými systémy:

V prohlížecích a stahovacích službách pro data dochází, vzhledem k vlastnostem publikačního SW, k přibližné transformaci souřadnic. Přesnost této transformace pro převod mezi S-JTSK a ETRS89 je v řádu decimetrů až 1 m. Výsledek dotazu na službu tedy není ovlivňován touto nepřesností pouze při požadavku na souřadnicový systém, ve kterém jsou uložena zdrojová data. Ortofoto ČR je z důvodu požadavku na přesnost služeb v S-JTSK a ETRS89-TMzn uloženo v obou systémech.

Pro užití v aplikacích GIS jsou v databázi EPSG registrovány následující transformace:
Název dle EPSG Kód EPSG Převodní plocha Poznámka
S-JTSK to ETRS89 (1) 1622 Transformace mezi závaznými referenčními systémy S-JTSK a ETRS89, jejíž přesnost je přibližná, a to v řádu decimetrů až 1 m.
S-JTSK-05 to ETRS89 (1) 5226 Transformace mezi referenčními systémy, pracovním S-JTSK/05 a závazným ETRS89, jejíž přesnost je v řádu centimetrů.
ETRS89 to Baltic 1957 height (2) 10567 CR2005.GTX* Transformace výšek mezi referenčními systémy ETRS89 (GRS80) a Bpv, jejíž přesnost je v řádu centimetrů.
ETRS89 to ETRS89 + Baltic 1957 height (2) 10568
*) Převodní plocha je uložena ve standardizovaném formátu gridu kompatibilním s aplikacemi GIS, licence Creative Commons CC BY 4.0.

Pro přesné transformace (se střední chybou v poloze pro převod mezi S-JTSK a ETRS89 cca 4 cm) slouží Transformační služba Geoportálu ČÚZK, která využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019. Na Geoportálu ČÚZK je zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic, která umožňuje transformovat souřadnice jednotlivých bodů, textové soubory se seznamy souřadnic nebo soubory ve formátu GML.

Přehled různých definic souřadnicového systému S-JTSK a S-JTSK/05:

S-JTSK

S-JTSK je definován v rovině Křovákova zobrazení (dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze). Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Osa X je obrazem základního poledníku umístěného 42°30‘ východně od nultého poledníku Ferro. Definici S-JTSK odpovídá souřadnicový referenční systém, který je registrován pod EPSG kódem 2065: S-JTSK (Ferro) / Krovak. Tento souřadnicový referenční systém ale není vhodný pro použití v GIS aplikacích vzhledem k nestandardní orientaci souřadnicových os. Proto se užívají souřadnicové referenční systémy, které zachovávající matematickou orientaci souřadnicových os (osa x na východ, osa Y na sever):

systém směr X / Y nultý poledník
Greenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK jih / západ 5513 S-JTSK / Krovak 2065 S-JTSK (Ferro) / Krovak
východ / sever 5514 S-JTSK / Krovak East North 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North
V GIS aplikacích je nejčastěji používán souřadnicový referenční systém reprezentovaný EPSG kódem 5514, případně i 5221.

S-JTSK/05

Souřadnicový systém S-JTSK/05 není na rozdíl od S-JTSK na území ČR závazný. Využívá se však jako systém pracovní, který zprostředkovává transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Systém S-JTSK/05 je definován pomocí tzv. modifikovaného Křovákova zobrazení. Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Systém S-JTSK/05 je v databázi EPSG definován různými způsoby, které závisí obdobně jako v případě S-JTSK na volbě nultého poledníku a orientace souřadnicových os:
systém směr X / Y nultý poledník
Greenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK/05 jih / západ 5515 S-JTSK/05 / Modified Krovak 5224 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak
východ / sever 5516 S-JTSK/05 / Modified Krovak East North 5225 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak East North
Pozn.: souřadnice Y,X v systému S-JTSK/05 se vůči souřadnicím Y,X v systému S-JTSK liší o hodnoty diferencí v řádu centimetrů až decimetrů, a dále jsou souřadnice S-JTSK/05 posunuty vůči souřadnicím S-JTSK o hodnotu 5000 km, aby nedošlo k záměně obou systémů.

Poslední aktualizace: 15.03.2024
Poslední revize:
Autor: 147