Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89_LAEA

WMS - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89-GRS80

WMS - Zeměpisná jména (GN)

WMS - Územní správní jednotky (AU)

WMS - Adresy (AD)

WMS - Parcely (CP)

WMS - Dopravní sítě (TN)

WMS - Vodstvo (HY)

WMS - Využití území (LU)

WMS - Nadmořská výška - GRID (EL GRID)

WMS - Nadmořská výška - TIN (EL TIN)

WMS - Ortofotosnímky (OI)

WMS - Budovy (BU)

Odkazy


Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy podporované v prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK:

Souřadnicové referenční systémy podporované v prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK jsou vzájemně odlišeny standardizovanými názvy a celočíselnými kódy. Užíváme názvy a kódy převzaté z databáze EPSG, která je mezinárodním registrem souřadnicových referenčních systémů a současně standardem pro jejich užití v aplikacích GIS. Dále užíváme některé alternativní kódy, které nejsou standardizovány v rámci EPSG, nicméně v aplikacích GIS jsou rovněž zavedeny a užívány.

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK):

S-JTSK je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporovány souřadnicové referenční systémy reprezentované EPSG kódy 5514 a 5221 s matematickou orientací souřadnicových os (osa x směřuje na východ, osa Y směřuje na sever, na území ČR jsou obě souřadnice záporné).

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
S-JTSK / Krovak East North 5514 102067 použito Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definováno od nultého poledníku Greenwiche
S-JTSK (Ferro) / Krovak East North 5221 102066 použito Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definován od nultého poledníku Ferro

Evropský terestrický referenční systém (ETRS):

ETRS je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění, a dále závazným souřadnicovým referenčním systémem na území EU dle směrnice INSPIRE. Kromě vyjádření ETRS geografickými souřadnicemi stanovuje INSPIRE užití souřadnicových referenčních systémů jeho kartografických zobrazení. Použití těchto souřadnicových referenčních systémů je definováno v tématu Souřadnicové referenční systémy.

Název dle EPSG Kód EPSG Označení dle INSPIRE Poznámka
ETRS89 4258 ETRS89-GRS80 použito zobrazení geografickými souřadnicemi (také geografická projekce, nebo geographic 2D)
ETRS89 / LCC Europe 3034 ETRS89-LCC použito Lambertovo kuželové konformní zobrazení
ETRS89 / LAEA Europe 3035 ETRS89-LAEA použito Lambertovo azimutální stejnoploché zobrazení
ETRS89 / UTM zone 33N (N-E) 3045 ETRS89-TM33N použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
ETRS89 / UTM zone 34N (N-E) 3046 ETRS89-TM34N použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°

Světový geodetický systém 1984 (WGS84):

WGS84 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporovány následující souřadnicové referenční systémy.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
WGS 84 4326 použito zobrazení geografickými souřadnicemi(také geografická projekce, nebo geographic 2D)
WGS 84 / UTM zone 33N 32633 použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
WGS 84 / UTM zone 34N 32634 použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°
WGS 84 / Pseudo-Mercator 3857 900913 použito zobrazení Pseudo-Mercator (Popular Visualisation CRS / Mercator)

Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)

S-42/83 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporovány následující souřadnicové referenční systémy.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 3 3835 použito Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení základní poledník 15°
Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone 4 3836 použito Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení základní poledník 21°

Souřadnicové referenční systémy reprezentované EPSG kódy 3835 a 3836 nahrazují dosud užívané souřadnicové referenční systémy reprezentované EPSG kódy 28403 a 28404, které jsou v databázi EPSG vedeny jako zastaralé. Zobrazovací rovnice souřadnicových referenčních systémů 3835 a 3836 odpovídají Souřadnicovému systému 1942 (S-42/83), na rozdíl od zobrazovacích rovnic souřadnicových referenčních systémů 28403 a 28404, které odpovídají původní realizaci Souřadnicového systému 1942 (S-42).

Souřadnicové systémy používané pro výdej souborů rastrových a vektorových dat:

Kromě publikace dat prostřednictvím prohlížecích a stahovacích služeb přímého přístupu jsou publikovány předpřipravené soubory rastrových a vektorových dat. Tyto předpřipravené soubory jsou poskytovány v rámci příslušných výdejních jednotek v následujících souřadnicových referenčních systémech:

Název Kód EPSG
S-JTSK / Krovak East North 5514
WGS 84 (geographic 2D) 4326
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
WGS 84 / UTM zone 33N 32634
ETRS89 (geographic 2D) 4258
ETRS89 / TM33 3045
ETRS89 / TM34 3046
Předpřipravené soubory jsou poskytovány v jednom či více z výše uvedených souřadnicových referenčních systémů. Použité souřadnicové referenční systémy pro konkrétní data jsou specifikovány v metadatech a na informačních stránkách příslušných dat.

Přesnost transformací mezi souřadnicovými systémy:

V síťových službách pro data, která nevychází z katastru nemovitostí, dochází k přibližné transformaci souřadnic. Přesnost této transformace je v řádu 1 m. Výsledek dotazu na službu tedy není ovlivňován touto nepřesností pouze při požadavku na souřadnicový systém, ve kterém jsou uložena zdrojová data. Ortofoto ČR je z důvodu požadavku na přesnost služeb v S-JTSK a ETRS89-TMzn uloženo v obou systémech. Pro přesnější transformace slouží Transformační služba Geoportálu ČÚZK. Síťové služby nad katastrálními daty a daty z katastru odvozenými (AU, AD, BU, CP, KM, UX) používají přesnou transformaci s ohledem na požadovanou přesnost těchto dat.

Přehled různých definic souřadnicového systému S-JTSK a S-JTSK/05:

S-JTSK

S-JTSK je definován v rovině Křovákova zobrazení (dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze). Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Osa X je obrazem základního poledníku umístěného 42°30‘ východně od nultého poledníku Ferro. Definici S-JTSK odpovídá souřadnicový referenční systém, který je registrován pod EPSG kódem 2065: S-JTSK (Ferro) / Krovak. Tento souřadnicový referenční systém ale není vhodný pro použití v GIS aplikacích vzhledem k nestandardní orientaci souřadnicových os. Proto se užívají souřadnicové referenční systémy, které zachovávající matematickou orientaci souřadnicových os (osa x na východ, osa Y na sever):

systém směr X / Y nultý poledník
Greenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK jih / západ 5513 S-JTSK / Krovak 2065 S-JTSK (Ferro) / Krovak
východ / sever 5514 S-JTSK / Krovak East North 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North
V GIS aplikacích je nejčastěji používán souřadnicový referenční systém reprezentovaný EPSG kódem 5514, případně i 5221.

S-JTSK/05

Souřadnicový systém S-JTSK/05 není na rozdíl od S-JTSK na území ČR závazný. V současné době se používá jako systém pracovní, který zprostředkovává transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Systém S-JTSK/05 je definován pomocí tzv. modifikovaného Křovákova zobrazení. Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Systém S-JTSK/05 je v databázi EPSG definován různými způsoby, které závisí obdobně jako v případě S-JTSK na volbě nultého poledníku a orientace souřadnicových os:
systém směr X / Y nultý poledník
Greenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK/05 jih / západ 5515 S-JTSK/05 / Modified Krovak 5224 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak
východ / sever 5516 S-JTSK/05 / Modified Krovak East North 5225 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak East North
Poslední aktualizace: 05.5.2020
Poslední revize:
Autor: 147