Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Souřadnicové referenční systémy

Resort ČÚZK je garantem sjednocení realizace geodetických základů ČR s realizací moderních evropských geodetických základů. Na základě těchto kroků vytváří georeferenční rámec pro přesné určení polohy prostorových dat vedených na území ČR jak v národních souřadnicových systémech, tak v evropských systémech, které jsou závazné pro harmonizovaná data INSPIRE.

Pro praktické provedení transformací mezi Evropským terestrickým referenčním systémem 1989 (ETRS89) a národním Souřadnicovým systémem Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) poskytuje resort ČÚZK vlastní transformační službu včetně webového klienta transformace souřadnic. Resort ČÚZK dále poskytuje vlastní transformační programy a schvaluje transformační programy třetích stran na základě stanovené převodní metodiky.

ČÚZK tak poskytuje všem správcům datových sad vedených v národním systému S-JTSK garantované postupy k jejich transformaci do ETRS89 s nejvyšší přesností, která je použitelná pro veškerá prostorová data vedená na území ČR, včetně výstupů z geodetických měření.

Definice souřadnicového referenčního systému: soubor matematických pravidel, která definují jednoznačné přiřazení souřadnic prostorovým informacím na zemském tělese, doplněný souborem parametrů, které definují pozici počátku, měřítko a orientaci souřadnicových os na zemském tělese.

Téma Souřadnicové referenční systémy je referenčním tématem pro ostatní témata INSPIRE. Není publikováno formou harmonizované datové sady, ale stanovuje základní funkcionalitu, kterou musí splňovat prostorové objekty v ostatních INSPIRE tématech.

Prostorová data jsou publikována alespoň v jednom z níže uvedených trojrozměrných, dvourozměrných, nebo složených souřadnicových referenčních systémů vycházejících ze souřadnicového referenčního systému ETRS89.

Trojrozměrné souřadnicové referenční systémy mohou používat:
 • trojrozměrné kartézské souřadnice s parametry elipsoidu GRS80,
 • trojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka a elipsoidická výška) s parametry elipsoidu GRS80.
Dvourozměrné souřadnicové referenční systémy mohou používat:
 • dvourozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka) s parametry elipsoidu GRS80,
 • rovinné souřadnice následujících souřadnicových systémů kartografických zobrazení ETRS89: *)
  • Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém (ETRS89-LAEA),
  • Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém (ETRS89-LCC),
  • příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém (ETRS89-TMzn) v poledníkových zónách.
*) pozn. zde uvádíme označení souřadnicových systémů dle INSPIRE; v Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. se užívá označení: ETRS89 v Lambertově azimutálním stejnoplochém zobrazení (ETRS89-LAEA), ETRS89 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení (ETRS89-LCC) a ETRS89 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón (ETRS89-TMzn).

Složené souřadnicové referenční systémy musí používat jeden z uvedených dvourozměrných souřadnicových referenčních systémů a Evropský výškový referenční systém (EVRS).

Implementace v resortu ČÚZK

Ve všech síťových službách pro harmonizované datové sady INSPIRE, které jsou v současnosti poskytovány v rámci Geoportálu ČÚZK, je již implementováno téma Souřadnicové referenční systémy, protože prostorová data publikovaná v rámci těchto služeb splňují zejména tyto požadavky:
 • Prostorová data jsou vyjádřena v souřadnicovém referenčním systému, který vychází z ETRS89 a používá dvourozměrné geodetické souřadnice (tj. zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku), nebo dvourozměrné rovinné souřadnice.
 • Parametry použitého souřadnicového referenčního systému jsou popsány ve společném registru souřadnicových systémů - registru EPSG a ve vlastnostech síťových služeb je uveden jednoznačný identifikátor tohoto zobrazení dle registru – například: EPSG:4258 ETRS89 (geographic 2D).
Pro téma Souřadnicové referenční systémy se nevytváří samostatná harmonizovaná datová sada, neboť se jedná o téma referenční, jak je popsáno výše.

Zdrojem pro realizaci tématu na území ČR je datová sada bodová pole, která není harmonizována s INSPIRE, avšak obsahuje data geodetických základů, jež tvoří referenční rámec souřadnicových referenčních systémů na území ČR. Výsledkem realizace tématu je transformační služba Geoportálu ČÚZK, která je harmonizována s INSPIRE, a umožňuje transformace souřadnic do systému ETRS89 na území ČR.


Poslední aktualizace: 03.07.2023
Poslední revize:
Autor: 95