Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


RÚIAN-ČR

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze čtyř základních registrů, které tvoří systém základních registrů veřejné správy ČR. RÚIAN obsahuje údaje o územních prvcích, účelových územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách. RÚIAN obsahuje referenční údaje a je jediným referenčním zdrojem informací o adresách (všechny ostatní informační systémy veřejné správy zobrazují data o adresách odkazem do RÚIAN). Editačními agendovými informačními systémy pro RÚIAN jsou Informační systém katastru nemovitosti (ISKN) a Informační systém územní identifikace (ISÚI). Data RÚIAN editují zákonem definovaní editoři (stavební úřady, obce, ČÚZK, ČSÚ). Jednou z forem poskytování dat RÚIAN je jejich předávání ve formě souborů obsahujících data RÚIAN nebo ISÚI ve výměnném formátu RÚIAN (VFR). Soubory VFR jsou ve formátu XML, konkrétně se jedná o formát GML 3.2.1. Série datových sad RÚIAN - ČR obsahuje prvky správního a územního členění od úrovně státu až po úroveń základních sídelních jednotek (ZSJ), a to ve formě základní sady, která obsahuje prvky stát až ZSJ včetně definičních bodů a popisů vlajek a znaků obcí a MOMC, nebo kompletní datové sady, která navíc obsahuje vektorová data ve formě generalizovaných nebo originálních hranic (polygonů). Historická data jsou dostupná v základní datové sadě bez grafických údajů, tj. definičních bodů a polygonů prvků (od 1.7. 2012).Identifikace dat

Citace
Název zdroje: RÚIAN-ČR
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-08-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_RUIAN_CR
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze čtyř základních registrů, které tvoří systém základních registrů veřejné správy ČR. RÚIAN obsahuje údaje o územních prvcích, účelových územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách. RÚIAN obsahuje referenční údaje a je jediným referenčním zdrojem informací o adresách (všechny ostatní informační systémy veřejné správy zobrazují data o adresách odkazem do RÚIAN). Editačními agendovými informačními systémy pro RÚIAN jsou Informační systém katastru nemovitosti (ISKN) a Informační systém územní identifikace (ISÚI). Data RÚIAN editují zákonem definovaní editoři (stavební úřady, obce, ČÚZK, ČSÚ). Jednou z forem poskytování dat RÚIAN je jejich předávání ve formě souborů obsahujících data RÚIAN nebo ISÚI ve výměnném formátu RÚIAN (VFR). Soubory VFR jsou ve formátu XML, konkrétně se jedná o formát GML 3.2.1. Série datových sad RÚIAN - ČR obsahuje prvky správního a územního členění od úrovně státu až po úroveń základních sídelních jednotek (ZSJ), a to ve formě základní sady, která obsahuje prvky stát až ZSJ včetně definičních bodů a popisů vlajek a znaků obcí a MOMC, nebo kompletní datové sady, která navíc obsahuje vektorová data ve formě generalizovaných nebo originálních hranic (polygonů). Historická data jsou dostupná v základní datové sadě bez grafických údajů, tj. definičních bodů a polygonů prvků (od 1.7. 2012).
Účel: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je v legislativním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí. RÚIAN je veřejným seznamem.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : měsíčně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Série datových sad RUIAN_CR je editována průběžně ČÚZK a ČSÚ.
Poznámka k údržbě: Výměnné formáty VFR se na http://vdp.cuzk.cz vystavují stavově jednou za měsíc.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Klíčové slovo: Správní jednotky
Klíčové slovo: Statistické jednotky
Klíčové slovo: Katastrální parcely
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Klíčové slovo: Informační systém územní identifikace
Klíčové slovo: územní identifikace
Klíčové slovo: stát
Klíčové slovo: region soudržnosti
Klíčové slovo: vyšší územně správní celek
Klíčové slovo: okres
Klíčové slovo: ORP
Klíčové slovo: POU
Klíčové slovo: obec
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: základní sídelní jednotka
Klíčové slovo: definiční bod
Klíčové slovo: hranice parcely
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2013
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: výměnný formát RÚIAN
Klíčové slovo: Informační systém územní identifikace (ISÚI)
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: obec
Klíčové slovo: LAU
Klíčové slovo: územní správní jednotky
Klíčové slovo: územní identifikace
Klíčové slovo: stát
Klíčové slovo: region soudržnosti
Klíčové slovo: vyšší územně správní celek
Klíčové slovo: kraj
Klíčové slovo: okres
Klíčové slovo: obec s rozšířenou působností
Klíčové slovo: obec s pověřeným obecním úřadem
Klíčové slovo: pověřená obec
Klíčové slovo: NUTS
Klíčové slovo: městský obvod v Praze (MOP)
Klíčové slovo: městská část
Klíčové slovo: městský obvod
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: bez omezení
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: přístup není omezován
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 0
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: správní rozdělení, hranice
Tematická kategorie: katastr, územní plánování
Tematická kategorie: geografická informace
Rozsah dat
Informace o rozsahu: Celé území České republiky
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.85
Nejjižnější souřadnice: 48.58
Nejsevernější souřadnice: 51.05
Časový rozsah 2012-07-01 - 9999
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Alternativní název: S-JTSK / Krovak East North
Referenční datum
Referenční datum: 2012-11-05
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Jmenný prostor: EPSG

Distribuce

Distribuční formát
Název: výměnný formát RÚIAN (VFR)
Verze: 1.1
Specifikace: VFR je ve formátu GML 3.2.1
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: online stažení bez poplatku, kopie na nosiči 400 Kč za kus.
Pokyny pro objednání: http://vdp.cuzk.cz
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: celá ČR - základní údaje (s definičními body)
Velikost přenosové jednotky v MB: 5
Offline
Název: dvd

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: RUIAN-CR_soulad
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název: Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: RUIAN-CR_pokryti
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad RUIAN
Datum a čas měření: 2012-07-01T00:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Prvotní naplnění RÚIAN proběhlo migrací dat z datových zdrojů: ISKN (ČÚZK), RSO (ČSÚ), ÚIR-ADR (MPSV), DDM (Česká pošta) a REKOS (PSP ČR). Aktualizační procesy jsou prováděny přes editační agendové systémy (ISKN, ISÚI) a zodpovědní za data vedená v registru jsou zákonem definovaní editoři.