Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR tvoří celkem 11 typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranic základních sídelních jednotek. Dále jsou součástí souborů popisné informace – atributy těchto hranic. Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je RÚIAN, neboli Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů ČR. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR
Alternativní název: Soubor správních a katastrálních hranic ČR
Referenční datum
Referenční datum: 2020-04-02
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_SH
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Obchodní kód není stanoven
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Jandourek, Jan
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon:
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR tvoří celkem 11 typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranic základních sídelních jednotek. Dále jsou součástí souborů popisné informace – atributy těchto hranic. Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je RÚIAN, neboli Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů ČR. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
Účel: Soubor správních hranic a hranic katastrálních území je vektorový soubor vymezující území správních jednotek všech úrovní a hranice katastrálních území v rámci celé České republiky.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Jandourek, Jan
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon:
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : čtvrtročně
Datum plánované revize zdroje: 2020-07-01
Poznámka k údržbě: Aktualizace souboru je prováděna z RÚIAN čtvrtletně, aktuální soubory jsou vydávány vždy se stavem k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Správní jednotky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: administrativní hranice
Klíčové slovo: hranice územní správní jednotky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Klíčová slova
Klíčové slovo: hranice ČR
Klíčové slovo: hranice České republiky
Klíčové slovo: správní hranice
Klíčové slovo: RÚIAN
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-30
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Jiná omezení: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 1000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: správní rozdělení, hranice
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2014-01-02 - 2014-04-02
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Balt po vyrovnání (m n.m.)

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Jmenný prostor: EPSG
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: World Geodetic System 1984
Alternativní název: WGS 84
Referenční datum
Referenční datum: 2006-08-25
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Jmenný prostor: EPSG
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: World Geodetic System 1984 / Universal Transverse Mercator zone 33N
Alternativní název: WGS 84 / UTM zone 33N
Referenční datum
Referenční datum: 1995-06-02
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32633
Jmenný prostor: EPSG

Obsah dat

Popis katalogu prvků
Jazyk katalogu: cze
Součásti datové sady: ano
Citace z katalogu prvků
Název zdroje: Rozdělení Souboru správních a katastrálních hranic ČR do vrstev
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-30
Událost: revize
Organizace odpovědná za katalog prvků
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon:
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: původce

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP(JTSK)
Verze: nedefinováno
Název: SHP(WGS84)
Verze: nedefinováno
Název: SHP(UTM)
Verze: nedefinováno
Název: DGN8(JTSK)
Verze: nedefinováno
Název: DXF(JTSK)
Verze: nedefinováno
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_SH-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_SH-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad SH.
Datum a čas měření: 2014-03-14T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je RÚIAN, neboli Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů ČR. Základní registry jsou v legislativním řádu ČR zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. RÚIAN obsahuje informace o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.