Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


SM 5 - Tiskový výstup katastrální složky

SM 5 - Tiskový výstup výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky

SM 5 - Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a ortofota

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – bez výplní ploch

Tiskový výstup nové podoby SM 5 – s výplněmi ploch

Odkazy


Státní mapa v měřítku 1:5 000 - Tiskový výstup katastrální složky

Státní mapa v měřítku 1:5 000 (SM 5) je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1:50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy. Interval vrstevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO-5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou body bodových polí, hranice parcel, druhy pozemků a způsoby jejich užití, stavby, správní a katastrální hranice, chráněná území a další prvky polohopisu. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi s popisem nadmořských výšek a terénní tvary a popis sestává z geografických názvů, názvů veřejných prostranství a druhových názvů. Mapové listy jsou doplněny rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK).Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Státní mapa v měřítku 1:5 000 - Tiskový výstup katastrální složky
Alternativní název: Katastrální složka SM 5
Referenční datum
Referenční datum: 2007-01-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_SM5_K_T
Jedinečný identifikátor: 63211
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Jandourek, Jan, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 763
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Státní mapa v měřítku 1:5 000 (SM 5) je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1:50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy. Interval vrstevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO-5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou body bodových polí, hranice parcel, druhy pozemků a způsoby jejich užití, stavby, správní a katastrální hranice, chráněná území a další prvky polohopisu. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi s popisem nadmořských výšek a terénní tvary a popis sestává z geografických názvů, názvů veřejných prostranství a druhových názvů. Mapové listy jsou doplněny rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK).
Účel: Státní mapa v měřítku 1:5 000 je základním státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Základním polohopisným grafickým podkladem jsou katastrální mapy.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Jandourek, Jan, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 763
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : neplánovaně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Aktualizace dle edičního plánu byla ukončena v roce 2007. Od roku 2011 je na části území, kde je již dostupná vektorová forma katastrální mapy, poskytována inovovaná podoba Státní mapy 1:5 000.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Klíčové slovo: Správní jednotky
Klíčové slovo: Krajinný pokryv
Klíčové slovo: Budovy
Klíčové slovo: Využití území
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: geografické názvosloví
Klíčové slovo: polohopis
Klíčové slovo: státní mapové dílo
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: katastrální složka
Klíčové slovo: měřítko 1:5000
Klíčové slovo: měřítko 1:5 000
Klíčové slovo: 5000
Klíčové slovo: 5 000
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 5000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: katastr, územní plánování
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 1975 - 2007
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).

Distribuce

Distribuční formát
Název: TISK
Verze:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 047 425
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době jednotlivých prodejen map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10414&AKCE=DOC:10-PRODEJNA_MAP.
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: mapový list SM 5 (2,5x2 km)
Velikost přenosové jednotky v MB: 0
Online
Offline
Název: hardcopy

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_SM5_VK-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_SM5_K_T-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR tištěnou formou katastrální složky SM 5.
Datum a čas měření: 2012-11-14T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: V území, kde nebyla zpracována vektorová SM 5, vznikla katastrální složka skenováním tiskových podkladů polohopisu posledního vydání Státní mapy 1:5 000 – odvozené. Katastrální složka neobsahuje parcelní čísla.